Законска регулатива

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа

У појединим делатностима, поред напред наведених прописа одговарајући позитивни законски прописи којима се регулише обављање истих:

Снабдевање водом за пиће

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Управљање комуналним отпадом

Управљањем гробљима и сахрањивање

Остале комуналне делатности

Остали прописи