ЈКСП

Законска регулатива

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа

Закон о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“ бр. 15/2016);

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016);

Закон о привредним друштвима (“Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон и 5/2015);

Закон о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017- одлука УС);

Закон о безбедности и здрављу на раду („ Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/2015);

Закон о спречавању злостављања на раду (“Сл. гласник РС“ бр.36/2010);

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гл..РС“, бр.30/2010)

Закон о заштити од пожара („Сл.гл. РС“ бр. 111/09 и 20/2015);

Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015);

Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

Закон о јавној својини („ Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон и 108/2016);

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УСS, 55/14, 96/15-др.закон, 9/2016- Одлука УС);

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гл. РС“ бр.30/2010);

Закон о парничном поступку („Сл.гл. РС“ бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – Одлука УС i 55/2014);

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр.106/2015 и 106/2016);

Закон о заштити пословне тајне („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011);

Закон о заштити података о личности (Сл. Гласник РС“ бр. 97/08, 104/09,- др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);

Закон о слободном пристпу информација ид јавног значаја (Сл. Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/12);

Кривични законик („Сл.гл. РС“ бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014);

Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85,45/89-Одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр.31/93 и Сл. лист СЦГ бр. 1/2003- Уставна повеља);

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);

Закон о рачуноводству („Сл.гл. РС“ 62/2013);

Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/2015 и 99/2016);

Закон о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“ бр.116/14);

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“ 68/2015 и 81/2016 – одлука US);

Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“ 119/2012 и 68/2015);

Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Сл.гласник РС“ број 27/15);

Oдлука о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина („Сл. Лист Општина“ бр. 22/95)

Снабдевање водом за пиће

Закон о водама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/2016);

Закон о изменама и допунама закона о водама („Сл. Гласник РС“ бр. 101/2016);

Закон о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ бр. 41/09);

Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. Гл. РС“ бр. 92/08);

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99);

Закон о метерологији („Сл. Гл. РС“ бр. 15/2016).

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл. Гл. СРС“ бр. 47/83 и 13/84- испр.)

Правилник о начину за мерење колочине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. Гл. СРС“ бр. 033/2016);

Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Сл. Лист општина“ бр. 13/96, 3/99 и 15/06)

Управљање комуналним отпадом

Закон о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС“ бр.36/09)

Закон о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- Одлука УС и 14/2016)

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гл. РС“ бр.56/10)

Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл.гл. РС“ бр. 75/10)

Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл.гл. РС“ бр. 78/10)

Управљањем гробљима и сахрањивање

Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. Гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 др. закон и „Сл. Гласник РС“ 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05- др. закон и 120/12 УС);

Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге („Сл. Лист Општина“ бр. 11/2014);

Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица („Сл. Гласник СРС“, број 96/16).

Остале комуналне делатности

Одлука о пијаци („Сл. Лист Општина бр. 16/95, 5/04, 8/05, 4/07и 6/09);

Остали прописи

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (бр. 553/1 од 12.03.2014.год.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ради усаглашавања са Законом о јавним набавкама (бр. 2273 од 09.10.2015.год.)

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME