ЈКСП

Финансијски извештаји

Квартални извештај за период 01.01.-30.09.2022. године.

Квартални извештај за период 01.01.-30.09.2022. године.

Квартални извештај за период од 01.01. - 30.06.2021. године

Квартални извештај за период од 01.01. - 30.06.2021. године

Квартални извештај за период од 01.01. - 31.03.2021. године

САСТАВЉЕНО ЗА ОБЈАВУ КВАРТ. ИЗВ. ВЕЋЕ С.О.

Квартални извештај за период од 01.01. - 30.09.2021. године

САСТАВЉЕНО ЗА ОБЈАВУ И И САГЛАСНОСТ

Квартални извештај за период од 01.10.2020.- 31.12.2020. год.

ОБЈЕДИЊЕНО КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 01.10.-31.12.2020.

Извештај о пословању предузећа за период 01.01.2019. до 31.12.2019.године и Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о усвајању извештаја о пословању предузећа за период 01.01.2019. до 31.12.2019.године

Решење о давању саглсности на Извешта о пословању 2019

Извештај о пословању 01.01-31.12.2019.године

Квартални извештај за период 01.01.2020 до 30.09.2020.године и Решење о усвајању Кварталног извештаја за период 01.01.2020 до 30.09.2020.године

Решење о усвајању извештаја за период 01.01-30.09.2020

Извештај о степену усклађености 01.01-30.09.2020

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020.године  

Решење о усвајању Извештаја 01.01-30.06.2020

Решење - извештај о ст.усклађености 01.01-31.03.2020

Квартални извештај за период 01.01.2020 до 30.06.2020.године

Уређени Квартални Извештај

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020.године

Финансијски извештај за 2019. годину

Odluka o odbravanju finansijskih izveštaja 2019.g.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЈКСП СВРЉИГ, СВРЉИГ 2019

Одлука о расподели добити 2019.god.

Одлука о усвајању редовних фин.извештаја 2019.god.

Решење сагласност расподела добити

Решење сагласност на ред.изв. и мишљење ревизора

Сагласност реовни год. извештаји 2019

Редовни годишњи финансијски извештај ЈКСП ,,Сврљиг''  - 31.12.2019. године

31.12.2019. / РЕДОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2019.

МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019. до 30.09.2019.године

Квартални извештај 01.01.-31.12.2019.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019. до 30.09.2019.године

Извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Достава извештаја Одељењу за буџет и финансије

Достава извештаја Општинском већу Општине Сврљиг

Извештај о реализацији програма 01.01.-30.06.19

Биланс стања 31.12.2018.

Биланс успеха 31.12.2018.

Извештај о осталом резултату 31.12.18

Извештај о променама на капиталу 31.12.2018.

Извештај о токовима готовине 31.12.18.

Напомена уз финансијске извештаје за 2018. годину

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији ЈКСП Сврљиг 31.12.2018

Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2018.г.

Одлука о расподели добити за 2018.год._потписан

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.до 30.06.2018.г. 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.до 30.06.2018.г. 

Финансијски извештај за 2017. годину

Биланс стања у 2017. години

Биланс успеха у 2017. години

Извештај о осталом резултату у 2017. години

Извештај о променама на капиталу 2017. год.

Извештај о токовима готовине 2017. год.

Напомене уз финансијске извештаје за 2017. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Одлука о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја на дан 31.12.2017

Одлука о расподели добити за 2017.год .

Потврда АПР

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2018. до 30.03.2018.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2018. до 30.03.2018.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2017. до 31.12.2017.године

Извештај о степену реализације Програма пословања 01.01.-31.12.17.г.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих актовности 2017.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих актовности

Финансијски извештај Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг o степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017.године

Извештај о реализацији програма пословања 01.01.-31.03.2017.године

Финансијски извештај ЈКСП ,,Сврљиг'' за периоди 01.01. до 30.06.2016.

Финансијски извештај ЈКСП „Сврљиг“ о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.1. до 30.6 2016.

Завршни рачун за 2016. годину:

Биланс стања на дан 31.12.2016. године

Биланс успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Извештај о осталом резултату 2016. година

Извештај о токовима готовине 2016.година

Извештај о променама на капиталу 2016. година

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину

Ревизорски извештај за 2016.годину

Одлука о усвајaњу фин.извештаја за 2016.г.

Одлука о расподели добити - 2016.г.

Потврда о јавном објављивању

Редован годишњи финансијски извештај предузећа 2015. година

Биланс стања 2015.год.

Биланс успеха 2015.год.

Извештај о осталом резултату 2015.год.

Извештај о токовима готовине 2015.год.

Извештај о променама на капиталу 2015.год.

Статистички извештај 2015.год.

Напомене уз финансијске извештаје 2015.год.

Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавно комуналног-стамбеног предузећа Svrljig за 2015.год.

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME