Радно време

Пон. - Пет. 07:00 -15:00

Локација

Радетова бр. 27 Сврљиг

Контакт

Телефон 018/821-174

Финансијски извештаји

Квартални извештај за период од 01.01. – 30.06.2021. године


Квартални извештај за период од 01.01. – 31.03.2021. године


Квартални извештај за период од 01.01. – 30.09.2021. године


Квартални извештај за период од 01.10.2020.- 31.12.2020. год.


Извештај о пословању предузећа за период 01.01.2019. до 31.12.2019.године и Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о усвајању извештаја о пословању предузећа за период 01.01.2019. до 31.12.2019.године


Квартални извештај за период 01.01.2020 до 30.09.2020.године и Решење о усвајању Кварталног извештаја за период 01.01.2020 до 30.09.2020.године


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020.године  

Квартални извештај за период 01.01.2020 до 30.06.2020.године

Уређени Квартални Извештај


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020.године


Финансијски извештај за 2019. годину

7. Odluka o odbravanju finansijskih izveštaja 2019.g.

8. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЈКСП СВРЉИГ, СВРЉИГ 2019

9.Одлука о расподели добити 2019.god.

10.Одлука о усвајању редовних фин.извештаја 2019.god.

Решење сагласност расподела добити

Решење сагласност на ред.изв. и мишљење ревизора

Сагласност реовни год. извештаји 2019


Редовни годишњи финансијски извештај ЈКСП ,,Сврљиг“  – 31.12.2019. године

31.12.2019. / РЕДОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2019.

МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019. до 30.09.2019.године

Квартални извештај 01.01.-31.12.2019.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019. до 30.09.2019.године


Извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Достава извештаја Одељењу за буџет и финансије

Достава извештаја Општинском већу Општине Сврљиг

Извештај о реализацији програма 01.01.-30.06.19


1. Биланс стања 31.12.2018.

2. Биланс успеха 31.12.2018.

3. Извештај о осталом резултату 31.12.18

4. Извештај о променама на капиталу 31.12.2018.

5. Извештај о токовима готовине 31.12.18.

6. Напомена уз финансијске извештаје за 2018. годину

7. Извештај независног ревизора о извршеној ревизији ЈКСП Сврљиг 31.12.2018

8. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2018.г.

9. Одлука о расподели добити за 2018.год._потписан


Одлука – Извештај о степену усклађености – ЈКСП Сврљиг

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.до 30.06.2018.г. 

Финансијски извештај за 2017. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2018. до 30.03.2018.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2017. до 31.12.2017.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих актовности 2017.

Финансијски извештај Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг o степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017.године

Финансијски извештај ЈКСП ,,Сврљиг“ за периоди 01.01. до 30.06.2016.:


Завршни рачун за 2016. годину:


Редован годишњи финансијски извештај предузећа 2015. година:

Временска прогноза