Јавна набавка – Комбинована машина са прикључним уређајима, редни број ЈН 10/2019

ЈАВНО КОМУНАЛНОСТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕСВРЉИГСВРЉИГ
18360 Сврљиг, Радетова бр. 27
објављује
П О З И В
за подношење понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку
комбинована машина са прикључним уређајима, редни број ЈН 10/2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Прочитајте и...

Недељни распоред

извожења смећа